POLITYKA PRYWATNOŚCI
oraz wykorzystania plików COOKIES

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez rezerwacje on-line prowadzone pod adresem https://www.moment.pl/holistic-salon-urody-galeria-bochenska oraz rezerwacji telefonicznej lub bezpośrednio w Salonie Holistic Hair&Nails (dalej Strona) przez firmę MARZENA WŁODARCZYK MANGANO z siedzibą Wolnica 10, 32-700 Bochnia NIP: 8681640442 , REGON: 121597926.

Dane osobowe pozyskane przez MANGANO za pośrednictwem Serwisu Internetowego rezerwacji on-line MOMENT.PL (tu obowiązuje polityka prywatności pod adresem: https://www.moment.pl/polityka-prywatnosci) oraz za pomocą rezerwacji telefonicznej pod numerem 146135341 lub bezpośrednio w Salonie Holistic Hair&Nails są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
4. MANGANO dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy.

Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Użytkownik podaje następujące dane:
a) adres e-mail;
W przypadku skorzystania z usługi rezerwacji on-line w serwisie internetowym https://www.moment.pl/, Użytkownik podaje następujące dane:
a) adres e-mail;
b) imię i nazwisko;
c) numer telefonu.
W przypadku rezerwacji wizyty przez telefon, Użytkownik podaje następujące dane:
a) imię i nazwisko;
b) numer telefonu.
Podczas korzystania ze Strony Internetowej Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
9. Przekazanie danych osobowych do MANGANO jest dobrowolne, w związku z zawieraniem umowy świadczenia usług za pośrednictwem rezerwacji on-line w serwisie internetowym https://www.moment.pl/, jak również telefonicznej rezerwacji o świadczenie usług.

Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta MANGANO przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom MANGANO co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:

·         W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez MANGANO tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić MANNGANO i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

·         W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez MANGANO tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

W przypadku, gdy Użytkownik dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail MANGANO będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Salonie Holistic Hair&Nails.
W przypadku skierowania żądania MANGANO udostępnia dane osobowe, uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Mechanizm cookies, adres IP

Serwis Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.

Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:

·         sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.

·         Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Serwis Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. MANGANO nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

 

INFORMACJA PRZEDSIĘBIORCY

MARZENA WŁODARCZYK MANGANO

  ul. Wolnica 10, 32-700 Bochnia,
numer NIP: 8681640442, numer REGON: 121597926

prowadzącego  działalność gospodarczą pod firmą MANGANO MARZENA WŁODARCZYK

dotycząca Państwa danych osobowych

realizująca wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”)

1.       Administratorem Państwa danych osobowych jest FIRMA MANGANO z siedzibą Wolnica 10, 32-700 Bochnia, numer NIP: 8681640442.,  numer REGON: 121597926 , (zwany dalej Administratorem).

2.       W zależności od udzielonych przez Państwa zgód i istniejących obowiązków prawnych, Państwa dane mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,  b) c) i f) RODO w celu:

a)       Zawarcia i wykonania przez Administratora zawartej z Państwem umowy (w wypadku jej zawarcia)- podstawą prawną przetwarzania jest dążenie do zawarcia i wykonania zawartej umowy,

b)       Marketingu bezpośredniego usług administratora, w czasie trwania umowy, a także po jej zakończeniu, w celu przedstawienia oferty usług Administratora i ich warunków – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora lub Państwa zgoda,

c)       Wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych – podstawą prawną przetwarzania jest przepis prawa,

d)       Dochodzenia i rozpatrywania roszczeń związanych z zawartą z Państwem umową  (w wypadku jej zawarcia) – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora lub przepis prawa (kodeks cywilny lub inna właściwa ustawa),

3.       Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w szczególności nie dokonuje ich profilowania.

4.       Podanie przez Państwa danych jest:

a)       dobrowolne ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy zakupu lub sprzedaży (w wypadku woli jej zawarcia),

b)      całkowicie dobrowolne w zakresie ich przetwarzania w celu marketingowym.

5.       Przysługuje Państwu także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingowym.

6.       Państwa dane są przetwarzane przez administratora dla poszczególnych celów odpowiednio z upływem terminu:

a)      wymaganego przepisem prawa,

b)      istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora,

c)      przedawnienia wszelkich roszczeń z tytułu zawartej umowy,

d)     obowiązywania udzielonej przez Państwa zgody.

7.       Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe wyłącznie:

a)       Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

b)      Podmiotom upoważnionym przez administratora wyłącznie w interesie administratora i na jego rzecz na podstawie zawartej umowy i w granicach tam określonych, w szczególności zewnętrznym dostawcom usług,

c)       Innym podmiotom na podstawie wyraźnie udzielonej przez Państwa zgody.

8.       Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich lub podmiotów posiadających siedzibę na terenie państw obcych,.

9.       Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, poprawiania danych lub ich przenoszenia, a także wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo także prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie oparte na tej zgodzie przed dniem jej wycofania.

10.   W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora danych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail holistic@galeriabochenska.pl .

11.   Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.   Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Zmiany Polityki Prywatności

Każda zmiana Polityki Prywatności będzie odzwierciedlona w powyższym dokumencie.